SKLÁDKA SVÄTUŠE (Královský Chlmec - Trebišov)
Návrat na mapu krajov
 


Skládka sa nachádza v k. ú. Svätuše, slúži na zneškodňovanie „ostatných odpadov“ činnosťou D1 - Ukladanie do zeme alebo na povrchu zeme, Rok začatia prevádzky – 2003.
Trieda skládky : skládka odpadov na odpad , ktorý nie je nebezpečný.
Celková životnosť skládky je 29 rokov. Prevádzkovateľ má povinnosť po ukončení činnosti, skládku uzavrieť a postupne rekultivovať.

Technické riešenie : skládka má realizovaný kombinovaný tesniaci systém vybudovaný z minerálneho tesnenia z ílovitých materiálov hrúbky 2 x 250 mm, ktoré svojimi tesniacimi vlastnosťami vyhovuje legislatívnym požiadavkám pre príslušnú triedu skládky.Tesnenie skládky zabezpečuje zamedzenie priesaku vôd zo skládky do podzemných vôd.

Tesnenie dna a svahov je zhotovené z vysokotlakej
Fólia je chránená geotextíliou 800m. Plošný drén je tvorený zo štrku fr. 16-32 mm, hrúbky 500 mm. Na svahoch je štrk plošného drénu realizovaný do ojazdených pneumatík.

Skládka je zabezpečená troma monitorovacími sondami, pomocou ktorých sa sleduje kvalita podzemných vôd počas skládkovania aj po jej uzatvorení. . Kontrola nepriepustnosti fólie HDPE sa zisťuje systémom včasného varovania funkčnosti objektov, kontrolným monitorovacím systém „SENZOR“.

KONTAKT:
Skládka - Svätuše (K.Chlmec-Trebišov):
Vedúci skládky: 056 / 632 1745
mob: 0903 902 336

 
  SOBRANCE OKRES MICHALOVCE OKRES TREBIŠOV OKRES KOŠICE - OKOLIE OKRES GELNICA OKRES ROŽŇAVA OKRES SPIŠKÁ NOVÁ VES