SKLÁDKA ŠTÍTNIK (Rožňava)
 
Návrat na mapu krajov
 


Okres Rožňava, k.ú. Štítnik, slúži na zneškodňovanie „ostatných odpadov“ činnosťou D1 – Ukladanie do zeme, alebo na povrchu zeme. Začiatok prevádzky –1997.
Trieda skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Celková životnosť skládky je 19 rokov. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti skládku uzavrieť a postupne rekultivovať.

Technické riešenie: skládka má realizovaný prirodzený tesniaci systém o hrúbke 3 m, na ktoré bolo aplikované umelé minerálnbe tesnenie z ílov celkovej hrúbky 3 x 200 mm zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart. Tesnenie skládky zabezpečuje zamedzenie priesaku vôd zo skládky odpadov do podzemných vôd.

Tesniaci drenážny systém odvádzania priesakovej kvapaliny do nádrže priesakových kvapalín, je tvorený z plošnej a potrubnej drenáže. Plošná drenáž skládky je tvorená štrkopieskom frakcie 16 – 32 mm o hrúbke vrstvy 0,40 m. Potrubný drenážny systém je tvorený perforovaným potrubím DN 225 z vysokohustotného polyetylénu a je zaústený do prečerpávacej nádrže, zrealizovaný v najnižšom bode I. kazety skládky odpadov.

Environmentálne zabezpečenie: Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd počas prevádzkovania a po jej uzatvorení je zabezpečené vybudovaným monitorovacím systémom, ktorý pozostáva zo 6 monitorovacích miest a vrtov nad a pod skládkou odpadov. Rovnako sa na skládke odpadov uskutočňuje pravidelné monitorovanie skládkových plynov.

KONTAKT:
Skládka - Štítnik (Rožňava),

Vedúci skládky: 0911 902 102

Prevádzka Rožňava: mob: 0903 902 642, roznava@fura.sk

 
  SOBRANCE OKRES MICHALOVCE OKRES TREBIŠOV OKRES KOŠICE - OKOLIE OKRES GELNICA OKRES ROŽŇAVA OKRES SPIŠKÁ NOVÁ VES