SKLÁDKA PAPÍN (Humenné - Medzilaborce)
Návrat na mapu krajov
 


k.ú. Papín, slúži na zneškodňovanie „ostatných odpadov“ činnosťou D1 – Ukladanie do zeme, alebo na povrchu zeme. Začiatok prevádzky –1996.
Trieda skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Celková životnosť skládky je 15 rokov. Prevádzkovateľ po ukončení činnosti skládku uzavrie a začne postupne rekultivovať.

Technické riešenie: skládka má realizovaný tesniaci systém fóliou hr. 1,5 mm, chránenou geotextíliou a ojazdenými pneumatikami zasypanými štrkom. Tesnenie skládky zabezpečuje zamedzenie priesaku vôd zo skládky odpadov do podzemných vôd.

Na skládke je vybudovaný tesniaci drenážny systém odvádzania priesakovej kvapaliny do nádrže priesakových kvapalín, ktorý je tvorený z plošnej a potrubnej drenáže. Plošná drenáž skládky je tvorená štrkopieskom umiestneným na dne skládky odpadov. Potrubný drenážny systém je tvorený oceľovou rúrou priemeru 250 mm umiestnenou pod telesom hrádze, ktorá je zvedená do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

Environmentálne zabezpečenie: Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd počas prevádzkovania a po jej uzatvorení je zabezpečené vybudovaným monitorovacím systémom, ktorý pozostáva z 3 monitorovacích miest a vrtov nad a pod skládkou odpadov.

KONTAKT:
Skládka - Papín (Humenné-Medzilaborce):
Vedúci skládky:
mob.: 0903 902 695

 
         
  SOBRANCE OKRES MICHALOVCE OKRES TREBIŠOV OKRES KOŠICE - OKOLIE OKRES GELNICA OKRES ROŽŇAVA OKRES SPIŠKÁ NOVÁ VES