SKLÁDKA HUSÁK (Sobrance - Michalovce)
Návrat na mapu krajov
 


okres Sobrance, k.ú. Husák, slúži na zneškodňovanie „ostatných odpadov“ činnosťou D1 – Ukladanie do zeme, alebo na povrchu zeme. Začiatok prevádzky –1995.
Trieda skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Celková životnosť skládky je 25 rokov. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti skládku uzavrieť a postupne rekultivovať. Cieľom postupnej rekultivácie je napojenie všetkých kaziet do súvislého profilu telesa skládky so začlenením sa do okolitej krajiny.

Technické riešenie: skládka má realizovaný kombinovaný tesniaci systém vybudovaný z minerálneho tesnenia z ílovitých materiálov o hrúbke 3 x 200 mm. Tesnenie skládky zabezpečuje zamedzenie priesaku vôd zo skládky odpadov do podzemných vôd.

Tesnenie dna a svahov skládky odpadov je realizované dvojnásobnou vysokotlakou fóliou hrúbky 1,5 mm, s kontrolným medzipriestorom, atestovanou autorizovanou štátnou skúšobňou Fólia je chránená geotextíliou 500 g.m-2. Plošný drén o hrúbke 300 mm je tvorený z drveného kameniva. Na svahoch je štrk plošného drénu realizovaný do ojazdených pneumatík.
Drenážny systém zabezpečuje odvedenie priesakových kvapalín z telesa skládky do zbernej šachty priesakových kvapalín. Je tvorený perforovaným potrubím DN 200 z vysokohustotného polyetylénu a je zaústený do prečerpávacej nádrže, zrealizované v najnižšom bode skládky odpadov. Skládka odpadov má vybudovaný systém odvádzania povrchových vôd z okolia skládky, systémom povrchových rigolov-odvodňovacích priekop. Tieto sú zaústené do eróznej ryhy

Environmentálne zabezpečenie: Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd počas prevádzkovania a po jej uzatvorení je zabezpečené vybudovaným monitorovacím systémom, ktorý je tvorený 3 monitorovacími vrtami umiestnenými v smere prúdenia podzemných vôd. Skládka je tiež zabezpečená monitorovaním skládkových plynov.

KONTAKT:
Skládka - Husák (Sobrance-Michalovce):
Vedúci skládky: 056 / 659 32 50
mob: 0903 902 001

 
         
  SOBRANCE OKRES MICHALOVCE OKRES TREBIŠOV OKRES KOŠICE - OKOLIE OKRES GELNICA OKRES ROŽŇAVA OKRES SPIŠKÁ NOVÁ VES